Privacyverklaring

De wegwijzer certificering is een website onder beheer van DANS, nationaal expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. DANS vindt uw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens DANS verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

DANS

DANS is een instituut van KNAW en NWO en valt onder de rechtspersoon van de KNAW.

Privacybeleid

DANS is zich bewust van haar verantwoordelijkheid bij het verwerken van persoonsgegevens. DANS wil dat één ieder van wie persoonsgegevens door haar worden verwerkt erop kan vertrouwen dat dit op een zorgvuldige en rechtmatige wijze geschiedt. DANS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Welke persoonsgegevens legt DANS met de Wegwijzer Certificering vast?

De Wegwijzer Certificering wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verwerken. De website dient ter informatieverstrekking omtrent certificering van digitale archieven. Evenwel verwerkt DANS zelf wel persoonsgegevens, maar alleen op het moment dat dit noodzakelijk is voor een specifiek doel. Het doel bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt en daarvoor zal niet meer dan noodzakelijk worden gevraagd. Afhankelijk van het doel kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens en vakgebied.

Op basis van welke grondslag verwerkt DANS persoonsgegevens?

DANS verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien sprake is van een rechtmatige grondslag. Afhankelijk van het doel worden de persoonsgegevens verwerkt omdat:

 • u hier toestemming voor geeft

 • het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten

 • het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen

 • het een taak van algemeen belang betreft

 • DANS er een gerechtvaardigd belang bij heeft.

Indien DANS persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, bent u altijd in de gelegenheid om uw toestemming weer in te trekken. DANS zal vanaf dat moment geen persoonsgegevens meer van u verwerken.

Doeleinden

DANS verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats met als doel uitvoering te geven aan haar missie. DANS verzamelt voor dit doel persoonsgegevens zodat de volgende activiteiten plaats kunnen vinden:

 • een forum bieden voor het wetenschappelijk debat en de uitwisseling van wetenschappelijke informatie

 • het beleid voeren ten aanzien van onderzoeksdata voor de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en levenswetenschappen

 • internationale wetenschappelijke betrekkingen onderhouden, deelnemen aan internationale wetenschappelijke organisaties en internationale wetenschappelijke projecten

 • prijzen uitreiken en stimuleringsprogramma’s vaststellen en uitvoeren.

Ook voor de volgende doeleinden verwerkt DANS een of meer persoonsgegevens van u (afhankelijk van welke activiteiten op u van toepassing zijn):

 • om u behulpzaam te kunnen zijn en te informeren over specifieke onderzoeks- en/of collectievraagstukken

 • om relevante data te verzamelen ten behoeve van (specifiek) wetenschappelijk onderzoek

 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven, e-mails en/of post

 • om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen

 • om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch

 • om onze website te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

DANS beveiligt uw persoonsgegevens om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. In gevallen waar sprake is van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden opgeslagen. Indien hier sprake van is zal DANS conform de AVG passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw rechten te beschermen.Verstrekking aan derden

DANS verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien hiertoe een wettelijke verplichting of grondslag zoals bedoeld in artikel 6 AVG voor aanwezig is. Op het moment dat DANS uw gegevens aan een derde verstrekt waarborgt zij uw privacyrechten onder andere door een verwerkersovereenkomst af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt hoe met uw persoonsgegevens om moet worden gegaan.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. DANS adviseert u het privacybeleid van de websites van deze derden goed door te nemen.

Uitoefening van uw privacyrechten

U kunt een verzoek bij DANS indienen ter uitoefening van de volgende rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens

 • Recht op rectificatie en/of aanvulling van uw persoonsgegevens

 • Recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens

 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 • Recht van bezwaar

 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer uw recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook uw recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor DANS de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Functionaris voor gegevensbescherming

Mocht u vragen en/of klachten hebben over de waarborging van uw privacy binnen DANS kunt u zich wenden tot onze privacy-coördinator: Lucas Pasteuning via ons telefoonnummer en het e-mailadres: privacy (@-at) dans.knaw.nl. 

De functionaris voor gegevensbescherming van de KNAW is Joëlle Versluis. Joëlle is bereikbaar via het telefoonnummer 020 - 551 07 36, 06 - 15 65 73 66 en het e-mailadres: fg (@-at) knaw.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

DANS zoekt samen met u en de KNAW naar een oplossing als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit niet tot een gewenst resultaat leidt, dan heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

DANS kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van DANS worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Cookies

DANS maakt gebruik van cookies voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de website en om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken.

Contactgegevens

De contactgegevens van DANS staan online.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 12 juni 2018.